Adatkezelési tájékoztató.

Az Egri Nyitott Kapu Alapítvány által üzemeltetett Rádió Gold (továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) valamint az 1995. évi CXIX.törvény -a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről(DM törvény) és a 2001.évi CVIII.törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv)  alapelveit és rendelkezéseit, így azzal összhangban megalkotja az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

Az oldalra belépéssel Ön hozzájárul, hogy adatait az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Ön kijelenti, hogy az adatok megadása és az adatkezeléshez történő hozzájárulása önkéntes, valamint tudomásul veszi és elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.  


Az adatkezelő:

Egri Nyitott Kapu Alapítvány

Levelezései cím/székhely: Eger, Bajcsy Zs. U 11 / Eger, Szépasszonyvölgy u. 46

Telefonszám:36-898-319

Weboldal: www.goldmusic.hu

E-mail: goldmusic.hu@gmail.com


Az adatkezelés alapelvei:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosíható természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba     hozható adat – különösen az érintett neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai, fiziolóiai, mentáis, gazdasági,     kulturáis vagy szociáis azonossára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az     adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének     tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére     alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az     érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a     helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Önnel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Jelen esetben  önkéntes.

Az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen:

                · az adatkezelés céljáról

          · az adatkezelés jogalapjáról,

         · az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,

     · az adatkezelés időtartamáról,

         · arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. §(5) bekezdése alapján kezeli,

                   illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  

A törvény értelmében, ha az érintettek fentiekről történő személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is.

       

 Az adatgyűjtés, adatkezelés célja:

A honlapon az Ön látogatásának időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása a tárhelyen kizárólag látogatottsági adat mérést és statisztikai célokat szolgál. Ezek nem alkalmasak egyedi látogatók azonosítására, csakúgy mint a Google Analytics  sem. A megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használjuk. Az így megadott adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásával történik. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Mi, mint szolgáltató, és adatkezelő jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelez. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt  az adatkezelő nem tehető felelőssé.


Az adatkezelés jogalapja:

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv.5. §(1) a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása személyes adatai gyüjtéséhez, kezeléséhez a honlapon  illetve a közösségi oldalon, valamint e-mail  levél írásakor címünkre.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b)Különleges az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.


Infotv. 6. §(5) bekezdése alapján történő adatkezelés:

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


A kezelt adatok köre:

Ha Ön belép a honlapunkra, a honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a  látogatásának kezdő és befejező időpontja. Egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa is. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezeket az adatokat nem kapcsoljuk össze személyes adatokkal.

 A weboldal látogatása során a szerver rögzíti a felhasználók IP címét, melyből nem, vagy bizonyos esetekben csak nehezen lehet következtetni az Ön személyére.  Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer biztonságos működése miatt fontos. További célunk a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése. Ezek nem alkalmasak egyedi látogatók azonosítására.

Honlapunk a látogató számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A „sütik”megkönnyítik a honlap használatát, és biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását. A cookie-t honlapunk látogatói törölhetik saját számítógépükről, illetve beállíthatják úgy a böngészőjüket, hogy letiltsák a cookie-k használatát. Amennyiben engedélyezte a cookie-k fogadását, azt az Ön hozzájárulásának tekintjük a honlapunk által küldött "sütik" használatára is. Ha tiltja a sütik használatát, a honlap használata esetleg nem lesz teljes értékű. A sütik használata személyes adatok azonosítására nem alkalmasak, így cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az érintett hozzájárulása nem szükséges, ha a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A Rádió Gold a honlapon megadott e-mail címén véleményeket, ötleteket fogad, esetleges kérdésekre válaszol, tájékoztatás kérhető. A levelezés során megadott adatok kezeléséhez Ön önkéntesen hozzájárul.

A Rádió Gold honlapján nincs regisztrációs lehetőség. A Rádió Gold nem ír és nem is küld ki hírlevelet.

A Rádió Gold címére érkezett e-mail leveleket a Google levelező szerverein őrzi. Ebből adatbázist nem készít. Az elektronikus levelezés a nyilvános közléstől védett.


Az érintettek köre: Tevékenységünk gyakorlása során valamennyi  honlap látogató és levélíró.

Az adatkezelés időtartama:

A sütik egy része a honlapról kilépés után automatikusan törlődik. Más részük beállítástól függően hosszabb időtartamú, de bármikor törölhető az Ön honlapjáról.

A honlap látogatottsági adatai:

Honlapunk látogatottsági adatainak mérését külső szolgáltató segíti (Google Analytics) sütik segítségével.

A mérési statisztikai adatok személyes adatok azonosítására nem alkalmasak. Az adatok kezeléséről az adatkezelő nyújthat felvilágosítást. Elérhetősége: http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacy.html

Közösségi oldal

A Rádió Gold facebook oldalt is üzemeltet. Az oldal és az adatgyüjtés célja a sütik segítségével a honlapon megjelenő zenei hírek, évfordulók, események megosztása, lájkolása.

Az  adatkezelés a közösségi oldal szabályzata szerint történik.


Az adatkezelés során külső adatfeldolgozót  nem veszünk  igénybe. A tárhely szolgáltató adatai:

Dima Kft. Debrecen, u 4026, Borz u.1, 4026

Telefon: 06-52-322-121 

e-mail: info@dima.hu 


Az érintettek jogai

Ön  kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.


Tájékoztatás:

Az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást:

Egri Nyitott Kapu Alapítvány

Levelezései cím/székhely: Eger , Rózsa Károly u. 2

E-mail: goldmusic.hu@gmail.com


Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő, amennyiben adatot továbbít- az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja.             

E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az  Ön erre irányuló kérelmére írásban megadjuk a tájékoztatást az infotv-ben előírtak szerint.

A tájékoztatás ingyenes, ha a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ön tájékoztatását az adatkezelő csak a törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén írásban közöljük az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.


Helyesbítés:

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.


Törlés:

Az Ön  személyes adatát törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b)  ha  Ön a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kéri;

c) az Ön személyes adata hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve,  hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A d) pontban meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.


Zárolás:

Törlés helyett Ön kérheti a személyes adat zárolását, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Megjelöljük az általunk kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén tájékoztatjuk  a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek fentebb meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.


Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a mi, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

Ha az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a döntés meghozatalára megállapított határidőt elmulasztjuk, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat.


Bírósági jogérvényesítés

Jogainak megsértése esetén Ön az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – a székhelyünk szerinti megyei bíróság vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulni.


Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben  szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet  velünk.

2. A beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröljük.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén  kötelesek vagyunk tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


Adatbiztonság 

1.  Úgy tervezzük meg és hajtjuk végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsuk az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Gondoskodunk az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3.  Megfelelő intézkedésekkel védjük  az adatokat különösen  jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.   Megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5.  A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében  gondoskodunk:

a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a szolgáltatás nyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

6.  A fentiek alapján biztosítjuk, hogy a kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható legyen.

7.  A mi és tárhely-szolgáltatónk informatikai rendszere véd többek között a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a számítógépvírusok, a spam-ek, a hack-ek és egyéb támadások ellen. Ugyanakkor az Internet sajátosságaira tekintettel nem garantálható, hogy jogosulatlan behatolás során valamely információhoz nem férhet hozzá jogosulatlan harmadik személy.


Jelen tájékoztatóban nem  részletezett kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A tájékoztató hatálya jelen weblapon történő adatkezelésre terjed ki, a tájékoztató módosításai a weblapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Rádió Gold